Městská knihovna Roztoky

Jungmannova 966, tel: 220 911 751

Otevírací doba:
Po: 12.00 - 18.00 h
Út: 09.00 - 18.00 h
St: 12.00 - 18.00 h
Čt: 12.00 - 18.00 h
Pá: zavřeno

Město Roztoky, jako zřizovatel městské knihovny, v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu a ve smyslu ustanovení § 4, odst.6 zákona č.257/2001 Sb. /knihovní zákon/ vydává tento Knihovní řád městské knihovny:
I.Základní ustanovení
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3a 12 zákona č.257/2001 Sb./knihovní zákon/
a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné
knihovnické a informační služby /dále jen služby/ vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby
1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovnického zákona. Jsou to zejména:
a/ výpůjční služby-půjčování v budově knihovny-prezenční půjčování
-půjčování mimo knihovnu-absenční půjčování
b/ meziknihovní výpůjční služby
c/ informační služby:
ca/ informace o katalozích, fondech,bázích, a využívání knihovny
cb/informace bibliografického a faktografického charakteru
cc/přístup o bázích dat
cd/přístup na internet
ce/informace z oblasti veřejné správy
Služby uvedené v odst.1 tohoto Knihovního řádu /dále jen KŘ/ poskytuje knihovna bezplatně.
2. Knihovna poskytuje tyto placené služby: připojení na internet, reprografické služby,
meziknihovní služby.Tyto služby poskytuje knihovna v souladu s požadavkem§ 4, odst. 2 a 4 zák.č.257/2001 Sb. knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše vynaložených nákladů/ např. za registraci uživatelů, za reprografické služby,meziknihovní služby/.
3. Veškeré finanční částky/manipulační poplatky, sankční poplatky apod./ jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.
II.Uživatelé knihovních a informačních služeb
Čl.3
Registrace uživatele
1. Uživatelem /čtenářem / knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob na základě písemného pověření.
2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. V podmínkách knihovny jsou to zejména adresní a identifikační údaje čtenáře.
3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zá- stupce.
4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22,Praha 3.
5. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, jehož požadavky jsou vyjádřeny ve vnitřní směrnici, která je přílohou tohoto KŘ, a dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním nebo automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje , které za tímto účelem ověřuje.
6. Účelem,pro který knihovna sbírá a zpracovává os. údaje jsou ochrana majetku,kni- hovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy.
7. Knihovna k registraci vyžaduje: jméno příjmení,trvalé bydliště, popř.přechodné byd- liště, datum narození, druh a č. osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost čtenáře a správnost jím uvedených údajů. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu..Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů může používat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně např. informační služby, reprografické služby, přístup na internet/
8. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel Směrnice …….vydané zřizovatelem.
Čl.4
Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny
1. Uživatelé jsou povinni se řídit KŘ a dodržovat pokyny pracovníků knihovny.Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná k udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření,může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.Tím není zbaven zodpovědnosti za škodu, kterou způsobil a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3. Připomínky , podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
Čl.5
Pokyny pro používání výpočetní techniky
1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.
2. Čtenáři je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
3. Uživatel může kopírovat a formátované diskety informace získané z bází dat zpřístup- v síti knihovny nebo v Internetu.
4. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, nebo sítě, dále je čtenář plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod, způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
5. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat/ani v počítačové síti/, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat/viz zákon č.121/2000 Sb.- -autorský zákon/. Případné zneužití může být trestné.
III.Výpůjční řád
Čl.6
Zpřístupňované knihovní dokumenty
1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty/dále jen dokumenty/ z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.
2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
3. Uživatel nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám . Ručí za ně po celou dobu, kdy má dílo vypůjčeno.
Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování
1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.6 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a/ kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b/ které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
c/ které byly zapůjčeny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny
Čl.8
Postupy při půjčování
1. Před převzetím výpůjčky si má čtenář dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady
2. Dokument, který je půjčen jinému čtenáři,knihovna podle možností a na žádost čtenáře rezervuje.
Čl.9
Výpůjční lhůty
1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat neodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční lhůty.
Čl.10
Vracení vypůjčeného dokumentu
1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej půjčil, jinak nese zodpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu díla popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě díla. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného díla zasahovat.
Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
1. Čtenář ručí za vypůjčené dílo, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.Při vrácení obdrží čtenář potvrzení o vrácení.
2. Jestliže čtenář nevrátí dílo, zapůjčené mimo knihovnu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení /poplatek za upomínku/.
3. Jestliže čtenář ani po upomenutí dílo půjčené mimo knihovnu nevrátí, bude se vrácení vymáhat soudní cestou. Při vymáhání půjčeného díla právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
4. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.
Čl.12
Reprografické služby
1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních výpůjčních služeb.Uživatel, prok kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb.
-autorský zákon.
2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury )
IV.Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu
Čl.13
1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu, nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, nebo finanční náhradu.Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou dokumentu vznikly.
4. Do vyřešení způsobu náhrady ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
Čl.14
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
1. Poplatek z prodlení:
a/ povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem,který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den,kdy je knihovna zavřená, posunuje se nejbližší další výpůjční den.
ab/ Jednotlivým čtenářům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny.
2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
a/ nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách/ z nichž poslední je doporučený dopis/ následuje vymáhání právní cestou.
3. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, čtenář je povinen nahradit náklady právního zastoupení.Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
4. Ztráta čtenářského průkazu:
a/ za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu, ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.
Čl. 15
Náhrada všeobecných škod
1. Čtenář /instituce/ je povinen /povinna/ nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností /podle občanského zákoníku , č. 509/1991 Sb. § 442. odst.2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu"/
2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
V.Závěrečná ustanovení
1. Vyjímky z KŘ povoluje vedoucí knihovny
2. Knihovní řád platí na dobu neurčitou
3. Ruší se Knihovní řád ze dne ………….
VI.Přílohy Knihovního řádu
1.Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Roztokách
2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny